#tooshingeki

✂ ✂ Teiko hight❤❤💯   #akashiseijouro     #midorimashintaro     #murasakibaraatsuchi     #aominedaiki     #kiseryota     #kurokonobasuke     #kurokotetsuya     #basket     #teiko     #kurokonobasket     #atsushi     #absolute     #fanart     #yosenshingeki     #rakuzanshingeki     #shutokoshingeki     #tooshingeki     #kaijoshingeki  


4💬Normal

✂ ✂ Little Seijuro Akashi🏀🎆♦🏅   #akashiseijouro     #midorimashintaro     #murasakibaraatsuchi     #aominedaiki     #kiseryota     #kurokotetsuya     #kurokonobasuke     #kurokonobasket     #streetbasket     #teiko     #yosenshingeki     #tooshingeki     #shutokoshingeki     #rakuzanshingeki     #absolute  


2💬Normal

✂ ✂ Subete ni katsu boku wa subete tadashi🏅🏅♦   #aka     #akashiseijouro     #seijouroakashi     #midorimashintaro     #murasakibaraatsuchi     #aominedaiki     #kiseryota     #kurokonobasuke     #kurokonobasket     #absolute     #teiko     #rakuzanshingeki     #shutokoshingeki     #tooshingeki     #yosenshingeki   #


1💬Normal

✂ ✂ Captain of Rakuzan :Seijuro Akashi♦♦🏀   #akashiseijouro     #kurokonobasuke     #kurokonobasket     #akashiseijouro     #fanart     #midorima     #midorimashintaro     #aominedaiki     #kise     #rakuzanshingeki     #tooshingeki     #teiko     #absolute     #shutokoshingeki     #kaijoshingeki     #knb     #otaku   #


1💬Normal

✂. 🙂✌🙂✌ .✂ Generation of miracle🏀🏀🏅   #generationofmiracle     #rakuzanshingeki     #gakuen     #tooshingeki     #shutokoshingeki     #atsushi     #yosenshingeki     #murasakibaraatsuchi     #kurokonobasket     #akashiseijouro     #aka     #akashi     #seijouro     #seijouroakashi     #kaijoshingeki     #ryotakise     #animememes     #anime     #otaku     #fanart     #fan     #teiko     #cute     #knb     #kurokonobasuke     #wintercup     #vorpalsword  


2💬Normal